Môi trường

  • Lọc chất lỏng

  • Thiết bị xử lý nước thải, nước cấp

  • Thiết bị thu hồi và tái chế

  • Thiết bị vệ sinh, khử trùng bằng clo từ muối ăn