Sản phẩm

  • Lược dệt KIJI

  • ITG - Phụ tùng cho các dòng máy dệt khí, dệt kiếm, dệt kim

  • Phụ tùng FiberCompositi